Hike.pl > Regulamin sklepu

Regulamin sklepu

Regulamin zakupów obowiązujący od 25.12.2014 r.

Hike.pl to sklep internetowy, dostępny w domenie hike.pl, prowadzony przez Sarna & Sarna G.Sarna J.Sarna s.c. z siedzibą w Kielcach przy ul. Sadowej 8, Regon 260032470, NIP: 657-06-95-456, z którą Klienci mogą się kontaktować pod następującym adresem mailowym info@hike.pl.

1. Hike.pl prowadzi sprzedaż detaliczną drogą elektroniczną za pośrednictwem sieci Internet. Zamówienia są przyjmowane tylko i wyłącznie przez strony internetowe dostępne w domenie hike.pl.

2. Klienci mają możliwość korzystania z hike.pl dokonując rejestracji i tworząc w ten sposób konto, w którym gromadzone są dane oraz informacje o Kliencie dotyczące jego działań w hike.pl (dalej: „Konto”) . Świadczenie usług w ramach Konta na hike.pl ma charakter bezterminowy. Klient ma prawo wypowiedzieć umowę zawartą z Sarna & Sarna s.c. dotyczącą Konta, w każdym czasie poprzez wypełnienie Formularza obejmującego oświadczenie o rozwiązaniu umowy. Powyższe nie dotyczy sytuacji, w których Sarna & Sarna s.c. jest w trakcie realizacji zamówienia złożonego przez Klienta. W takim przypadku, skutek rozwiązania umowy nastąpi z chwilą zrealizowania przedmiotowego zamówienia.

3. W celu dokonania rejestracji utworzenia Konta w hike.pl należy wypełnić formularz rejestracyjny poprzez podanie następujących danych: adresu e-mail oraz hasła. Na adres e-mail Klienta umieszczony w formularzu rejestracyjnym zostanie wysłana wiadomość potwierdzająca rejestrację oraz inne wymagane prawem informacje. Z chwilą potwierdzenia rejestracji dochodzi do zawarcia umowy dotyczacej prowadzenia Konta pomiędzy Klientem, a Sarna & Sarna s.c., której przedmiotem są usługi świadczone przez Sarna & Sarna s.c., na warunkach określonych w Regulaminie.

4. W przypadku osoby prawnej oraz jednostki organizacyjnej nieposiadającej osobowości prawnej, wszelkie czynności tego podmiotu w hike.pl, może dokonać wyłącznie osoba, która jest umocowana do dokonywania w imieniu tego podmiotu wszelkich czynności związanych z korzystaniem z hike.pl oraz do wykonywania wszelkich praw i obowiązków tego podmiotu jako Klienta.

5. Wszystkie produkty dostępne w hike.pl są fabrycznie nowe, wolne od wad fizycznych i prawnych, oraz zostały legalnie wprowadzone na rynek polski.

6. Wszystkie ceny podane na stronach internetowych hike.pl są cenami brutto (zawierają podatek VAT). Na każdy sprzedany produkt wystawiany jest paragon fiskalny. Jeżeli Klient tego wymaga, może być wystawiona faktura VAT. Faktura VAT może być dostarczana drogą elektroniczną na podany przez Klienta adres poczty elektronicznej, chyba, że Klient wyraźnie zaznaczy, że faktura VAT powinna być dostarczona w formie tradycyjnej.

7. Zamówiony produkt dostarczany jest przy udziale wyspecjalizowanych operatorów pocztowych (firm kurierskich). Istnieje możliwość odbioru osobistego produktów w siedzibie sklepu hike.pl, Kielce, Sadowa 8. Klient ponosi koszty dostawy określone w cenniku dostawy wskazanym w hike.pl w zakładce Pomoc w odnośniku Wysyłka.

8. Umowa zawarta pomiędzy Klientem a Sarna & Sarna s.c.. dotycząca zakupu danego produktu w hike.pl ma charakter terminowy i trwa przez okres realizacji zamówienia. Miejscem spełnienia świadczenia związanego z zakupem produktów w hike.pl jest adres dostawy wskazany przez Klienta, z zastrzeżeniem produktów odbieranych osobiście przez Klientów, w których miejscem spełnienia świadczenia jest siedziba sklepu w Kielcach na ulicy Sadowej 8.

9. W sytuacji, kiedy występują duże różnice w czasie realizacji lub sposobie pakowania i dostawy poszczególnych produktów, składających się na jedno zamówienie złożone w ramach hike.pl, Sarna & Sarna s.c. może może podzielić zamówienie na mniejsze przesyłki, po uzgodnieniu z Klientem. W takim przypadku, ogólny koszt dostawy podany Klientowi przy składaniu zamówienia nie ulega zmianie, a jedynie zostaje rozdzielony na poszczególne przesyłki cząstkowe. W przypadku anulowania części zamówienia, korekcie ulegają wyłącznie te koszty dostawy, które zostały przypisane do niedostarczonej lub reklamowanej części zamówienia.

10. Klient zobowiązany jest do zapłaty ceny za zamówiony w hike.pl produkt, w tym za koszty dostawy, nie później niż w terminie 14 dni od dnia zawarcia umowy, z zastrzeżeniem, gdy płatność następuje przy odbiorze. Możliwe są następujące formy płatności:
  • Przy odbiorze przesłki (przesyłka za pobraniem) – zapłata gotówką kurierowi przy odbiorze produktu. W wybranych przypadkach Sarna & Sarna s.c. zastrzega sobie prawo do dodatkowej weryfikacji telefonicznej tego typu zamówień.
  • Przelewem - forma płatności dla klientów preferujących samodzielne logowanie do banku internetowego lub wizytę w placówce banku. Po skompletowaniu zamówienia (o czym Klient jest powiadamiany drogą mailową lub telefonicznie), Klient otrzymuje poprzez pocztę elektroniczną (e-mail) numer rachunku bankowego, na który należy przelać właściwą kwotę. Z chwilą zaksięgowania wpłaty na rachunku bankowym Sarna & Sarna s.c., zamówienie jest przekazywane do realizacji.
  • Kartą płatniczą (Visa, Mastercard) - każda transakcja płatności kartą jest w sposób bezpieczny autoryzowana przez PayU S.A. (co może chwilę potrwać). Z chwilą potwierdzenia dokonania płatności, zamówienie jest przekazywane do realizacji.
  • Paypal - Klient może zapłacić za zamówienie poprzez serwis PayPal, kartą płatniczą lub środkami ze swojego konta Paypal.
  • Na miejscu w sklepie - Klient może zapłacić za zamówienie gotówką lub kartą płatniczą w sklepie hike.pl Kielce, Sadowa 8.
Więcej informacji o terminach realizacji zamówienia można znaleźć w zakładce "Pomoc". Dodatkowe koszty związane z poszczególnymi formami płatności określone są w Cenniku Transportu dostępnym w hike.pl w zakładce Pomoc odnośnik Wysyłka.

11. W przypadku niektórych rodzajów asortymentu dostępnych w hike.pl, za zamówienie zastrzega sobie prawo do ograniczenia sposobu płatności poprzez nieudostępnianie określonych opcji płatności i dostawy.

12. Czas dostawy produktów wynosi nie więcej niż 30 dni od dnia zawarcia umowy. Termin otrzymania przesyłki to każdorazowo czas skompletowania zamówienia powiększony o czas dostawy.

W przypadku odbioru osobistego, Klient musi sam odebrać zamówione produkty w sklepie hike.pl Kielce, Sadowa 8. O możliwości odebrania zamówionego produktu sklep hike.pl informuje drogą elektroniczną. Towar należy odebrać w ciągu 14 dni od otrzymania informacji o możliwości odbioru towaru. Towar, która nie zostanie odebrany w wyznaczonym terminie zostanie odesłany do magazynu, a zamówienie zostanie skorygowane.

13. Produkty mogą posiadać gwarancję producenta, importera lub sprzedawcy, obowiązującą na terenie Polski. Czas udzielenia gwarancji każdego produktu widnieje w jego opisie na stronach hike.pl. Szczegółowe warunki realizacji gwarancji są określone w druku gwarancji wystawionej przez gwaranta. Większość produktów posiada gwarancje realizowane bezpośrednio przez autoryzowane punkty serwisowe producentów. Dokładne adresy punktów serwisowych znajdują się na kartach gwarancyjnych dołączanych do produktów oraz na stronach internetowych producentów.

W przypadku gdy w polu „gwarancja” znajduje się informacja „serwis hike.pl”, produkt należy odesłać na adres magazynu hike.pl, 25-028 Kielce, ul. Sadowa 8, bądź dostarczyć osobiście. Należy wypełnić zgłoszenie reklamacyjne dostępne w hike.pl, w zakładce „Wymiany/zwroty” lub po zalogowaniu się na swoje konto w zakładce "Zwroty". Wypełnienie zgłoszenia reklamacyjnego nie jest warunkiem koniecznym do reklamacji ale usprawni jej przebieg. Naprawiony produkt odsyłany jest do Klienta na koszt Sarna & Sarna. Gwarancja na sprzedany produkt nie wyłącza, nie ogranicza, ani nie zawiesza uprawnień kupującego wynikających z rękojmi za wady produktu.

Informacje na temat warunków gwarancji znajdują się w hike.pl pod hasłem Gwarancja w zakładce „Pomoc”.

14. Sarna & Sarna s.c. odpowiada za wady produktu na podstawie obowiązujących przepisów prawa. W przypadku sprzedaży niebędącej sprzedażą konsumencką, wyłącza się przepisy o rękojmi zawarte w Kodeksie Cywilnym.

15. Reklamacje z tytułu rękojmi można złożyć w formie elektronicznej, za pomocą Formularza Zgłoszenie reklamacyjne, lub w formie pisemnej na adres Sarna & Sarna s.c., podany w górnej części Regulaminu, na koszt Sarna & Sarna s.c., zgodnie z art. 13. Informację o rodzaju spedytora, oraz adres na jaki należy wysłać produkt zostaną podane drogą mailową lub telefonicznie.

16. Klient ma prawo żądać obniżenia ceny albo odstąpienia od umowy, chyba że Sarna & Sarna s.c. niezwłocznie i bez nadmiernych niedogodności dla Klienta wymieni produkt wadliwy na wolny od wad albo usunie wadę. Ograniczenie to nie ma zastosowania, jeżeli produkt był już wymieniony lub naprawiony przez Sarna & Sarna s.c..

17. Sarna & Sarna s.c. rozpoznaje reklamację z tytułu rękojmi w terminie 14 dni od daty jej otrzymania w prawidłowej postaci. Jeżeli w ciągu 14 dni Sarna & Sarna s.c. nie ustosunkuje się do żądań Klienta, oznacza to, iż uznało żądania za uzasadnione.
W każdym z powyższych przypadków, gdy realizacja żądań Klienta wiąże się z dostawą nowego lub naprawionego produktu, koszty dostawy ponosi Sarna & Sarna s.c.

18. Zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa w terminie 14 dni od otrzymania zamówionego produktu, konsument ma prawo jego zwrotu bez podania przyczyn, z zastrzeżeniem, że nie podlegają zwrotowi świadczenia i produkty, od nabycia których, zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, nie można odstąpić. Zasady odstąpienia od umowy, w tym wzór formularza o odstąpieniu od umowy, z którego Klient może skorzystać, a także przypadki, w których prawo do odstąpienia od umowy nie przysługuje określone są w pouczeniu, stanowiącym Załącznik nr 2 do Regulaminu. Postanowienia niniejszego art. stosuje się odpowiednio do odstąpienia od umowy dotyczącej Konta.

19. Klient ma prawo do zwrotu zużytego sprzętu zgodnie z ustawą z dnia 29 lipca 2005 r. o zużytym sprzęcie elektrycznym i elektronicznym. Zwrot zużytego sprzętu może się odbyć tylko i wyłącznie w przypadku, gdy zakup nowego produktu dokonany zostanie w hike.pl i będzie obejmował produkt tego samego rodzaju. Chęć zwrotu zużytego produktu należy zgłosić drogą mailową na adres "Biura Obsługi Klienta" w okresie nie dłuższym niż jeden miesiąc od zakupu nowego urządzenia, ale nie krótszym niż 14 dni od jego zakupienia. Zwrot dokonywany jest po zweryfikowaniu przez Sarna & Sarna s.c. dokonanych przez Klienta zakupów, które nastąpi w okresie 5 dni roboczych od daty zgłoszenia. Klient wysyła zużyty sprzęt do magazynu hike.pl, 25-028 Kielce, Sadowa 8, na swój koszt.

20. Informacje znajdujące się na stronach internetowych sklepu hike.pl nie stanowią oferty w rozumieniu Kodeksu Cywilnego. Klient składając zamówienie za pomocą mechanizmów dostępnych na internetowych stronach sklepu hike.pl, składa ofertę kupna określonego produktu na warunkach podanych w opisie produktu.

21. Podane przez Klientów dane osobowe Sarna & Sarna s.c. zbiera i przetwarza zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa oraz zgodnie z Polityką Ochrony Prywatności zawartą w Załączniku nr 1 do Regulaminu . Klient dokonujący zakupu w hike.pl wyraża zgodę na przetwarzanie adresu e-mail w celu przesłania ankiety umożliwiającej wyrażenie opinii o dokonanej transakcji w hike.pl.

22. Sarna & Sarna s.c. może zmienić Regulamin i uruchomić nową wersję usług świadczonych w ramach hike.pl. Zmiana staje się skuteczna w terminie wskazanym przez Sarna & Sarna s.c., który nie może być krótszy niż 7 dni od momentu udostępnienia w Agito.pl zmienionego Regulaminu, z zastrzeżeniem, że zamówienia rozpoczęte przed wejściem w życie zmian są prowadzone na zasadach dotychczasowych.

23. Klient przy składaniu zamówienia w hike.pl. licząc od chwili wejścia w życie zmian zostanie powiadomiony o takich zmianach i o możliwości ich akceptacji. Odmowa akceptacji zmian jest równoznaczna z rozwiązaniem umowy z Sarna & Sarna s.c.

24. W sprawach nieuregulowanych właściwe jest prawo polskie.

25. Wszelkie spory związane z usługami świadczonymi przez Sarna & Sarna s.c. w ramach hike.pl będą rozstrzygane przez sądy powszechne. Klient będący konsumentem ma możliwość skorzystania z pozasądowego sposobu rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń przed Stałym Polubownym Sądem Konsumenckim przy Wojewódzkim Inspektorze Inspekcji Handlowej. Informacje o sposobie dostępu do ww. trybu i procedur rozstrzygania sporów, znajdują się pod następującym adresem: www.uokik.gov.pl, w zakładce „Rozstrzyganie sporów konsumenckich”.ZAŁĄCZNIK nr 1

Polityka Ochrony Prywatności

1. Sarna & Sarna s.c. oraz Sklep hike.pl przykładają szczególną wagę do ochrony prywatności Klientów. Sarna & Sarna s.c. oraz Sklep hike.pl z należytą starannością dobierają i stosują odpowiednie środki techniczne i organizacyjne zapewniające ochronę przetwarzanych danych. W szczególności Sarna & Sarna s.c. oraz Sklep hike.pl zabezpieczają dane przed ich udostępnieniem osobom nieupoważnionym, jak również przed ich przetwarzaniem z naruszeniem obowiązujących przepisów prawa. Sarna & Sarna s.c. oraz Sklep hike.pl sprawują stałą kontrolę nad procesem przetwarzania danych oraz ograniczają dostęp do danych w możliwie największym stopniu, udzielając stosownych upoważnień tylko wówczas, gdy jest to niezbędne do prawidłowego świadczenia usług za pośrednictwem hike.pl.

2. Administratorem bazy danych osobowych przekazywanych przez Klientów, w związku z zakupami w hike.pl jest: Sarna & Sarna s.c.

3. Podstawą przetwarzania danych osobowych jest zgoda samych Klientów, jak również ustawowe upoważnienie do przetwarzania danych niezbędnych w celach związanych z działalnością Sarna & Sarna s.c. oraz Sklepu hike.pl w celu zawierania, realizacji i rozliczenia umów sprzedaży w ramach hike.pl (obsługi transakcji sprzedaży towarów), a także w celach ich archiwizacji.

4. Podanie jakichkolwiek danych osobowych przez Klienta jest dobrowolne. Podanie danych do wysyłki jest konieczne w celu realizacj zamówienia.

5. Klienci mogą przeglądać hike.pl oraz zamieszczone w nim oferty dotyczące towarów bez uprzedniej Rejestracji oraz podawania danych osobowych.

6. Dane podawane przez Klienta w trakcie Rejestracji są wykorzystywane do celów księgowych, do kontaktowania się z Klientem, do obsługi konta w hike.pl oraz do innych czynności związanych z zawarciem lub wykonywaniem umów sprzedaży. Dane te mogą ponadto służyć do weryfikacji, czy osoba rejestrująca spełnia wymagane przez Regulamin i przepisy prawne warunki. Dane kontaktowe, za zgodą Klienta, wykorzystywane są również do przesyłania Klientowi przez Sarna & Sarna s.c. informacji o spółce i świadczonych przez nią usługach. Klient może w każdej chwili zrezygnować z otrzymywania tego typu informacji.

7. Dane Klientów mogą być udostępniane podmiotom uprawnionym do ich otrzymania na mocy obowiązujących przepisów prawa, w tym właściwym organom wymiaru sprawiedliwości. Dane osobowe Klientów mogą być przekazywane podmiotom trzecim w przypadkach wskazanych przez Sarna & Sarna s.c. oraz Sklep hike.pl i za zgodą Klientów.

8. W przypadku uzyskania przez Sarna & Sarna s.c. lub Sklep hike.pl wiadomości o korzystaniu przez Klienta z hike.pl niezgodnie z Regulaminem lub z obowiązującymi przepisami, Sarna & Sarna s.c. może przetwarzać dane osobowe Klienta w zakresie niezbędnym do ustalenia jego odpowiedzialności, pod warunkiem, że utrwali dla celów dowodowych fakt uzyskania oraz treść tych wiadomości.

9. Sarna & Sarna s.c. oraz Sklep zapewniają realizację uprawnień Klientów wynikających z ustawy o ochronie danych osobowych, w tym prawa dostępu do treści własnych danych osobowych i ich poprawiania oraz prawa do kontroli przetwarzania własnych danych osobowych na zasadach opisanych w przedmiotowej ustawie. W ramach realizacji prawa do kontroli przetwarzania własnych danych osobowych, Klienci mają w szczególności prawo do wniesienia – w przypadkach określonych w ustawie o ochronie danych osobowych – pisemnego, umotywowanego żądania zaprzestania przetwarzania danych osobowych ze względu na swoją szczególną sytuację, a także wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania swoich danych, gdy Sarna & Sarna s.c. zamierzają je przetwarzać w celach marketingowych lub wobec przekazywania przez Sarna & Sarna s.c. danych osobowych innemu niż Sarna & Sarna s.c. administratorowi danych.

10. Sarna & Sarna s.c. oraz Sklep hike.pl zapewniają Klientom możliwość przeglądania i modyfikacji danych osobowych. Sarna & Sarna s.c. oraz Sklep hike.pl zapewniają Klientom możliwość usunięcia danych osobowych ze zbioru danych w przypadku odstąpienia od umowy, a także w innych przypadkach jeśli to wynika z obowiązujących przepisów prawa. Sarna & Sarna s.c. lub Sklep mogą odmówić usunięcia danych Klienta wyłącznie w przypadkach wskazanych przez obowiązujące przepisy, w szczególności jeżeli Klient ten nie uregulował wszystkich należności wobec Sarna & Sarna s.c. lub też gdy Sarna & Sarna s.c. uzyska i utrwali wiadomość, że Klient swoim dotychczasowym zachowaniem w hike.pl naruszył Regulamin bądź obowiązujące przepisy prawa, a zachowanie tych danych jest niezbędne do wyjaśnienia tych okoliczności i ustalenia odpowiedzialności Klienta.

11. Dodatkowo, okazjonalnie, Sarna & Sarna s.c. za odrębną zgodą Klienta, przesyła ankiety mające na celu badanie preferencji Klientów i dostosowywania oferty hike.pl do ich oczekiwań, w tym umożliwiające wyrażenie opinii o dokonanej w Sklepie transakcji. Klient w każdej chwili może zrezygnować z otrzymywania ankiet.

12. Sarna & Sarna s.c. wykorzystuje adresy IP zbierane w trakcie połączeń internetowych w celach technicznych, związanych z administracją serwerami. Ponadto, adresy IP służą do zbierania ogólnych, statystycznych informacji demograficznych (np. o regionie, z którego następuje połączenie). Dane te nie są łączone z danymi podanymi przez Klientów i stanowią jedynie materiał do analizy statystycznej i mechanizmów korygowania błędów systemowych.

13. Sarna & Sarna s.c. stosuje pliki "cookies". Informacje zbierane przy pomocy "cookies" pozwalają dostosowywać usługi i treści do indywidualnych potrzeb i preferencji Klientów, jak również służą do opracowywania ogólnych statystyk dotyczących korzystania przez Klientów hike.pl. Wyłączenie w przeglądarce internetowej opcji pozwalającej na zapisywanie plików "cookies" zasadniczo nie uniemożliwia korzystanie z hike.pl, może jednak spowodować poważne utrudnienia. Szczegółowe postanowienia odnoszące się do plików Cookies określa Polityka Cookies zamieszczona na stronie w odnośniku Cookies.ZAŁĄCZNIK nr 2

W ciągu 14 dni od otrzymania przesyłki możesz odstąpić od umowy bez podawania jakiejkolwiek przyczyny. Jeśli to zrobisz, zwrócimy wszystkie otrzymane od Ciebie płatności. Aby zrezygnować z zakupu, poinformuj nas o swojej decyzji, wypełniając Formularz zwrotu towaru. Możesz skorzystać ze wzoru odstąpienia od umowy, który znajdziesz poniżej.

Przesyłkę nadaj na adres:
hike.pl
25-028 Kielce
ul. Sadowa 8

UWAGA!
Prawo odstąpienia od umowy nie przysługuje w odniesieniu do umów:
1. o świadczenie usług, jeżeli wykonaliśmy w pełni usługę za Twoją wyraźną zgodą;
2. w której cena Towaru zależy od wahań na rynku finansowym, nad którymi nie sprawujemy kontroli, i które mogą wystąpić przed upływem terminu do odstąpienia od umowy;
3. w której przedmiotem świadczenia jest rzecz nieprefabrykowana, wyprodukowana według Twojej specyfikacji lub służąca zaspokojeniu Twoich zindywidualizowanych potrzeb;
4. w której przedmiotem świadczenia jest rzecz ulegająca szybkiemu zepsuciu lub mająca krótki termin przydatności do użycia;
5. w której przedmiotem świadczenia jest rzecz dostarczana w zapieczętowanym opakowaniu, której po otwarciu opakowania nie można zwrócić ze względu na ochronę zdrowia lub ze względów higienicznych, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu;
6. w której przedmiotem świadczenia są rzeczy, które po dostarczeniu, ze względu na swój charakter, zostają nierozłącznie połączone z innymi rzeczami;


FORMULARZ ODSTĄPIENIA OD UMOWY

(formularz ten należy wypełnić i odesłać tylko w przypadku chęci odstąpienia od umowy)

Sarna & Sarna s.c.
25-028 Kielce
Sadowa 8
info@hike.pl

Ja ............................................................niniejszym informuję o moim odstąpieniu od umowy sprzedaży następującej/ych rzeczy
........................................................................................,
numer oferty.............................................................................
Data zawarcia umowy to..................................................................,
data odbioru ............................................................................


Imię i nazwisko.........................................................................
Adres...................................................................................
Data....................................................................................Regulamin zakupów obowiązujący do 24.12.2014 r.

Sklep internetowy prowadzi sprzedaż towarów za pośrednictwem sieci Internet.

Zamówienia są przyjmowane przez strony www.hike.pl, w wyjątkowych przypadkach telefonicznie 663 762 793 Po złożeniu zamówienia klient dostaje e-mailem informację o jego otrzymaniu przez sklep.

Zamówienie zostanie zrealizowane pod warunkiem, że towar jest dostępny w magazynie lub u dostawców sklepu. W przypadku niedostępności części towarów objętych zamówieniem Klient jest informowany o stanie zamówienia i podejmuje decyzje o sposobie jego realizacji (częściowa realizacja, wydłużenie czasu oczekiwania, anulowanie całości zamówienia).

Do sprzedaży promocyjnej oraz wyprzedaży przeznaczona jest ograniczona liczba towarów i realizacja zamówień następuje według kolejności wpływania potwierdzonych zamówień na te towary, aż do wyczerpania się zapasów objętych tą formą sprzedaży.

Do każdego zamówienia wystawiany jest paragon fiskalny. Paragon wystawiany jest w chwili, gdy wszystkie zamówione przez klienta towary są skompletowane i gotowe do wysyłki. Do zamówienia może również zostać wystawiona faktura VAT. W takim przypadku należy zaznaczyć opcję "faktura VAT" w koszyku zamówień.

Wszystkie ceny podawane są w złotych polskich i zawierają podatek VAT. Sklep zastrzega sobie prawo do zmiany cen towarów znajdujących się w ofercie, wprowadzania nowych towarów do oferty sklepu internetowego, przeprowadzania i odwoływania akcji promocyjnych na stronach sklepu bądź wprowadzania w nich zmian.
Dostawa towaru odbywa się w wybrany przez klienta i określony w zamówieniu sposób.

Termin otrzymania przesyłki = termin dostawy (realizacja zamówienia przez sklep wwww.hike.pl) + czas dostawy (czas dostarczenia przysyłki przez wybranego przewoźnika)
Przesyłki dostarcza:
Pocztex 48 - Poczta Polska, czas dostawy 1-2 dni robocze
UPS - przesyłka kurierska, czas dostawy 1-2 dni robocze
Klient płaci za zamówione towary przelewem bankowym bądź przy odbiorze - wówczas należność pobiera listonosz lub kurier

Wymiany i zwroty
Prosimy, aby zwracany towar odsyłać razem z otrzymanym wraz z nim paragonem fiskalnym / fakturą. Pieniądze zostaną zwrócone w przeciągu 14 dni od daty odstąpienia od umowy. Prosimy o włożenie kopii zamówienia do paczki, co znacznie przyspieszy weryfikację. Pieniądze wysyłamy przelewem bankowym na konto wskazane przez klienta lub przekazem pocztowym pod adresem wskazanym w zamówieniu.

Podstawa prawna: art. 7 ustawy o ochronie niektórych praw konsumentów oraz o odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną przez produkt niebezpieczny (DzU z 2000 r. nr 22, poz. 271 ze zm.); art. 60 i art. 65 kodeksu cywilnego; dyrektywa 97/7/WE Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie ochrony konsumentów w przypadku umów zawieranych na odległość.

Wszystkie towary dostępne w sklepie objęte są gwarancją producenta
Więcej informacji o zwrotach i wymianach można znaleźć tutaj

Reklamacje.
Jeżeli po otrzymaniu towaru klient znajdzie w nim wady techniczne lub uszkodzenia powstałe podczas dostawy, powinien odesłać go przesyłką pocztową na adres podany na paczce bądź fakturze. Sklep nie przyjmuje żadnych przesyłek odsyłanych za pobraniem.
Towar uszkodzony zostanie wymieniony na inny, pełnowartościowy, a jeśli będzie to już niemożliwe, sklep zwróci nabywcy poniesione koszty lub zaoferuje mu inne, dostępne w sklepie towary do wyboru.

Umowa sprzedaży towarów zawierana jest zgodnie z prawem polskim i w języku polskim.


 
Drogi Kliencie!

25 maja w całej Unii Europejskiej wchodzą nowe zasady dotyczące ochrony prywatności klientów.
Troszczymy się o bezpieczeństwo Twoich danych, dlatego wprowadziliśmy kilka zmian.

• zaktualizowaliśmy politykę prywatności i plików cookies
• wprowadziliśmy opcję całkowitego usunięcia konta

Zgoda na przetwarzanie danych , o którą poprosimy Cię przy składaniu zamówienia wykorzystywane tylko w zakresie potrzebnym do jego realizacji
(czyli np. Twój adres przekazywany jest firmie kurierskiej w celu dostarczenia przesyłki).

Informujemy również, że obsługa plików cookies jest włączona w tym serwisie w celu zapewnienia maksymalnej funkcjonalności i efektywności, jak i w celach statystycznych.
Możesz zmienić te ustawienia, klikając na przycisk obok. Zwróć jednak uwagę, że niektóre funkcje sklepu mogą nie działać poprawnie.